แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน).pdf

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน).pdf

มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ

มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ.pdf

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน).pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564).pdf

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน).pdf

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564).pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf