วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร  คือ  พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  ค่านิยม  ซึ่งกันและกัน  และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร  สำหรับเทศบาลตำบลสามง่ามได้ดำเนินการเพื่อความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลสามง่าม  “เทศบาลตำบลสามง่ามเมืองน่าอยู่  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  เกษตรปลอดสารพิษ  และการบริหารจัดการที่ดี”

องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร

1. คุณค่าในองค์กร (Core Value)

          คือหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร คุณค่าองค์กรเราให้น้ำหนักความสำคัญกับการให้บริการ เช่น เน้นเรื่องความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ เน้นเรื่องความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี หรือเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่นตลอดเวลา เป็นต้น และให้นำหลักคิดนั้นมาประยุกต์และปรับใช้ในทุกๆ เรื่องในการทำงานและการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ

2.สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานทุกฝ่าย

          การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน โดยการจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ เช่น สันทนาการ การแข่งกีฬาภายในองค์กร รวมไปถึงการออกจัดกิจกรรมนอกสถานที่ขององค์กร เพื่อทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตในที่ทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จึงจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ว่ารวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานแต่ละคนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

3. ชื่นชมคนทำดี

          ให้กำลังใจถือเป็นแรงผลักดันให้คนที่ตั้งใจทำงานเดินหน้าต่อไปโดยไม่ย่อท้อ หมั่นสังเกตบ่อย ๆ ว่ามีใครในองค์กรที่ทำงานได้ดี การให้เพียงแค่คำชมหรือของรางวัลเล็ก ๆ น้อยๆ ถือเป็นกำลังใจที่สามารถทำให้พวกเขาพยายามให้ดีขึ้นต่อไปได้อีกในครั้งต่อ ๆ ไป

4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน

          กุญแจสำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จก็คือการเชื่อมโยงกับชุมชน และตอบแทนบางสิ่งคืนให้กับสังคมบ้าง เช่น การจัดกิจกรรมทางการกุศล  หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนแล้ว ยังทำให้พนักงานในองค์กรของเราภูมิใจที่ได้ทำอะไรเพื่อชุมชนด้วย

5. เอาใจใส่พนักงาน

          ปัจจัยหนึ่งของความภักดีของพนักงานขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของหัวหน้างาน มีหลากหลายวิธีที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสำคัญต่อองค์กรของเราขนาดไหน การทำบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน  เช่น  วันเกิด  วันแต่งงาน  วันรับปริญญาหรือวันสำคัญอื่น ๆ ในชีวิต  เพื่อแสดงความยินดี  หรือจัดกิจกรรมฉลองเล็กๆ น้อยๆ ให้กับพนักงานเหล่านั้น  และเอาใจใส่ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเท่าที่จะทำได้

6. ส่งเสริมการเรียนรู้

          พนักงานทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งไหน ๆ ก็ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ซึ่งการที่จะเติบโตขึ้นไปได้ต้องอาศัยการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอยู่เสมอ  องค์กรของเราจึงสนับสนุนการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาตัวเองให้พนักงาน  เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้น

7. สร้างความต่อเนื่อง

          องค์กรเราจะมีโครงการอะไร สิ่งสำคัญที่ควรทำคือสร้างความต่อเนื่องให้กับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมา เพราะการทำแบบฉาบฉวยมักจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ตามมา เช่น การจัดชมรมต่างๆ ก็ต้องมีการป้อนกิจกรรมและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของกิจกรรม และดึงดูดให้คนเข้าร่วมอยู่ตลอดเวลา

8. รับรู้ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลสามง่ามเป็นสุขาภิบาล ที่ได้รับจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2510 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย เป็น “สุขาภิบาลสามง่าม” ใช้ชื่อตามตำบลสามง่าม มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสามง่าม และตำบลลำลูกบัว

          ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลสามง่าม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

มาตรการประหยัดพลังงาน

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน