เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนสามง่าม – ตะโกสูง ซอย 14 (ข้างโรงเรียนแหลมมะเกลือ) หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม

0
36
9-9-63 2