เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยบ้านจัดสรร หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม

0
30
9-9-63 1