เทศบาลตำบลสามง่าม ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

0
41

เทศบาลตำบลสามง่าม ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

  1. 1. ปัจจุบันเทศบาลตำบลสามง่าม ได้มีการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ของผู้เสียภาษีออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กรณีเช่นนี้ ผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายแต่อย่างใด
  2. 2. หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือจากเทศบาลฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้มาชำระเงินได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. 3. หากผู้เสียภาษียังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลฯ ให้ท่านทยอยมาตรวจสอบ และขอรับเอกสาร พร้อมชำระเงินได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่านพัฒนารายได้ โทร. 034 310200