โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

0
72

เทศบาลตำบลสามง่าม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม จัด”โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกพัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์-เรสคิว เทรนนิ่ง ตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม