สำรวจด้านส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
60

เทศบาลตำบลสามง่าม ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม โดยจะจัดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

  1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผักตบชวามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
  3. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชบริเวณแหล่งน้ำภายในเขตเทศบาล                                            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแบบสำรวจได้ที่เทศบาลตำบลสามง่าม ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม หรือผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563