เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสนิท ขันตีสา หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม

0
94
10-7-63 1