เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐวิถี ซอย20 หมู่ที่ 2 ตำบลลำลูกบัว

0
10
2 26-6-63