เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางท้ายซอยเศรษฐวิถี ซอย4 หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม

0
8
1 26-6-63