การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

0
32