การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เรื่อง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และโรงเรียนเทศบาล1วัดลำลูกบัว

0
36
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ2563 เทศบาล1วัดลำลูกบัว