การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว

0
26
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนของรร.เทศบาล1วัดลำลูกบัว