การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ประจำปีงบประมาณ2563ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

0
125
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ2563ของรร.ในสังกัด(สพฐ.)