การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยโรงเรียนจีน หมู่๕ตำบลสามง่าม

0
179
ซ่อมถนนซอยโรงเรียนจีนหมู่5สามง่าม