การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางดอนตูม-นครชัยศรี ซอย๗หมู่๙ตำบลสามง่าม

0
144
ซ่อมถนนสายทางดอนตูม-นครชัยศรี ซอย๗หมู่๙ตำบลสามง่าม