มาตรการ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสามง่ามทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

0
331
มาตราการ ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน