ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี62จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยโรงเรียนจีน หมู่5ตำบลสามง่าม

0
196
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยรร.จีนหมู่5สามง่าม