ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่องรายงานติดตามผลและประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสามง่าม พ.ศ. 2562

0
24
รายงานติดตามผลจัดบริการสาธารณะ